§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Aalborg Fødevarefællesskab – forkortet AalborgFF.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

At gøre lokalproducerede, sæsonbetonede økologiske fødevarer tilgængelige for medlemmerne

At fremme økologisk fødevareproduktion i lokalområdet ved at efterspørge fødevarer, der er produceret så lokalt som praktisk muligt

At støtte fair og direkte handel med lokale økologiske avlere

At øge tilgængeligheden af økologiske, lokalt producerede og sæsonbetonede varer

At formidle og fremme viden om økologisk fremstillede fødevarer, derunder tilberedning og forbrug.

Stk. 2 Forening arbejder efter følgende grundprincipper:

– Økologi og bæredygtighed: Foreningen tilstræber at købe varer, der er så økologiske og bæredygtige som muligt. Det vil sige fødevarer produceret uden brug af pesticider, kemikalier og kunstgødning, under hensyntagen til bæredygtigt jordbrug, vandmiljø, biodiversitet og dyrevelfærd.

– Lokale varer: Det er fødevarefællesskabets hensigt, at afstanden fra dyrkningen til det sted fødevarerne hentes skal være så lille som muligt. På den måde bevarer fødevarerne deres friskhed, smag og næringsindhold. Samtidig reduceres ressourcespild forårsaget af transport, emballering og håndtering.  Ved at efterspørge lokale varer sikrer vi, at eventuelle bevaringsværdige dyrkningsmetoder ikke går tabt.

– Sæsonbaseret: Fødevarefællesskabet køber årstidens afgrøder. Dette betyder fødevarer fra friland eller drivhuse, som ikke er kunstigt opvarmede. Fødevarefællesskabet søger at undgå indkøb af varer fra kunstigt opvarmede drivhuse, da disse betyder, at klimagevinsten ved indkøb af lokale varer går tabt.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2: Medlemskabet træder i kraft, så snart der er indbetalt 100 kr. i medlemsgebyr på foreningens konto. Medlemskabet løber livsvarigt eller indtil det opsiges af medlemmet, og omfatter også de personer, der på et givet tidspunkt er en del af medlemmets husstand. Medlemskabet kan ikke benyttes af personer, der ikke længere er en del af et medlems husstand.
Stk. 3: Medlemmer har pligt til at yde tre timers arbejde i foreningen per måned. Arbejdsopgaver for foreningen er beskrevet i Medlemshåndbogen.

Stk. 4: Der kan indkræves et årligt medlemskontingent, hvis det er besluttet på generalforsamlingen.

Stk. 5: Udmeldelse skal ske skriftligt med virkning fra første hverdag i efterfølgende måned. Gebyrer og eventuelle kontingenter refunderes ikke ved udmeldelse.

Stk. 6: Eksklusion varetages af bestyrelsen og kan ske, hvis et medlem udviser grov fravigelse fra foreningens retningslinjer, som er beskrevet i Medlemshåndbogen. Forud herfor går bestyrelsen altid i dialog med de implicerede parter.

Stk. 7: Betaling for varer sker ugentligt forud og denne forudbetaling kan ikke afbestilles.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og i det elektroniske nyhedsbrev.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlemskab har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Regnskabsaflæggelse

6. Behandling af indkomne forslag

7. Godkendelse af budget

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved beslutninger tilstræbes konsensus. Hvis generalforsamlingens dirigent finder dette umuligt, kan forslag vedtages med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske med ¾ flertal. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om pointmetoden: Hver medlem skriver på sin stemmeseddel navnene på de personer, der er på valg, i den rækkefølge man helst ser dem valgt. Ved sammentællingen tildeles kandidaterne point efter deres placering på hver stemmeseddel. Den øverste kandidat på hver seddel tildeles point efter antallet af kandidater, der er på valg, den næstøverste 1 point mindre, og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, de er tildelt point. De kandidater, der ikke opnåede valg, er suppleanter i rækkefølge efter deres point.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6 Bestyrelse

§6 Stk. 1: Stk. 1: Principper for foreningens daglige ledelse fastsættes af bestyrelsen, som består af seks medlemmer og evt. to suppleanter, der er velkomne til at deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Konstituering skal ske ved første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling og senest tre uger efter generalforsamlingen. Den afgående formand tegner foreningen indtil ny konstitution har fundet sted.

Stk. 3: Formand og kasserer tegner sammen foreningen.

Stk. 4: Bestyrelsen faciliterer nedsættelsen af foreningsrelevante arbejdsgrupper til udvikling og koordinering af centrale arbejdsopgaver blandt medlemmerne. Grupperne er åbne for alle medlemmer og arbejder efter principper om åbenhed, proaktivitet og dialog.

Stk. 6: Det tilstræbes, at der til hver arbejdsgruppe knyttes mindst et bestyrelsesmedlem eller en suppleant, der agerer som koordinator med bestyrelsen og andre arbejdsgrupper.

§7 Regnskab

Stk. 1: Kassereren varetager foreningens interesser i ethvert økonomisk anliggende og sørger for at midlerne kun anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med opfyldelse at foreningens formål. Kassereren aflægger hvert år regnskab for det forløbne regnskabsår, der følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen mht. budget og regnskab. Intet forenings- eller bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningen.

Stk. 3: Foreningen må ikke optage lån.

§ 12. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan vedtages med ordinært flertal, men kun på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af forenings medlemmer er til stede.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 13. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21.03.2013

Cart
  • No products in the cart.